گالری تصاویر

آبان نود و سه

دوره آموزشی

توجه شما را به تصاویر این دوره جلب می کنیم

تیرماه نود و هشت

دوره آموزشی

توجه شما را به تصاویر این دوره جلب می کنیم

تیرماه نود و هشت

دوره آموزشی

توجه شما را به تصاویر این دوره جلب می کنیم

آبان نود و هشت

دوره آموزشی

توجه شما را به تصاویر این دوره جلب می کنیم

تیر ماه نود و هشت

دوره آموزشی

توجه شما را به تصاویر این دوره جلب می کنیم

Shafaat DoJo in Turkey

دوره آموزشی

توجه شما را به تصاویر این دوره جلب می کنیم

Istanbul 2012

 دوره آموزشی

توجه شما را به تصاویر این دوره جلب می کنیم

آبان نود و سه

دوره آموزشی

توجه شما را به تصاویر این دوره جلب می کنیم