خانه


آموزش آیکیدو زیر نظر سنسی(استاد) شفاعت

در حال حاضر استاد بهرام شفاعت با سالها تجربه و تبحر در تعدادی از آموزشگاهای معتبر تهران مشغول آموزش هنرجویان می باشد.

استاد بهرام خود آموزش آیکیدو را تحت نظر استاد بزرگ آیکیدو شیهان هیروکوشی در ژاپن آموخت.

بیشتر …

شیهان هوریکوشی

استاد بهرام خود آموزش آیکیدو را تحت نظر استاد بزرگ آیکیدو شیهان هیروکوشی در ژاپن آموخت.

بیشتر …

آموزش شمیرزنی سامورایی

آیکیدو مقدمه ای برای شمشیرزنی است. گرچه بیشتر سعی بر این است که حتی در استفاده از شمشیر تمرکز بر دفاع و صلحجویی باشد منها آیکیدوی اصیل از شمشیرزنی سامورایی ریشه گرفته است.

بیشتر …

قدم بعدی را بردارید…

آیکیدو یکی از زیباترین ورزشهای رزمی جهان است. این ورزش تلفیقی از حرکات نمایشی و رزمی است که برای آرامش روح و جان خلق شده اند. آیکیدو همچنین با صلح و دوستی پیوند خورده است.


به ما ملحق شوید