خانه

آموزش آیکیدو زیر نظر سنسی(استاد) شفاعت

در حال حاضر استاد بهرام شفاعت با سالها تجربه و تبحر در تعدادی از آموزشگاهای معتبر تهران مشغول آموزش هنرجویان می باشد.

استاد بهرام خود آموزش آیکیدو را تحت نظر استاد بزرگ آیکیدو شیهان هیروکوشی در ژاپن آموخت.

بیشتر ...

شیهان هوریکوشی

استاد بهرام خود آموزش آیکیدو را تحت نظر استاد بزرگ آیکیدو شیهان هیروکوشی در ژاپن آموخت.

بیشتر ...

آموزش شمیرزنی سامورایی

آیکیدو مقدمه ای برای شمشیرزنی است. گرچه بیشتر سعی بر این است که حتی در استفاده از شمشیر تمرکز بر دفاع و صلحجویی باشد منها آیکیدوی اصیل از شمشیرزنی سامورایی ریشه گرفته است.

بیشتر ...

قدم بعدی را بردارید...

آیکیدو یکی از زیباترین ورزشهای رزمی جهان است. این ورزش تلفیقی از حرکات نمایشی و رزمی است که برای آرامش روح و جان خلق شده اند. آیکیدو همچنین با صلح و دوستی پیوند خورده است.